Ekoordlista

Det är inte alltid så lätt att hålla sig uppdaterad i den språkliga djungeln. Därför tänkte jag göra den här lilla ordlistan. Förhoppningen är att den ska växa med bloggen, och när jag stöter på nya ord som jag tycker behöver en förklaring lägger jag in dem här. Tanken är att de ska ge en kort förklaring, vill man ha en utförligare beskrivning kanske jag har skrivit ett inlägg som går mer inpå djupet, annars finns det många andra ställen att leta efter mer information.

Albedo – kvoten mellan solljus som absorberas av jordytan och det som studsar. Vatten och snö har högt albedo, medan skog har lågt. Högt albedo-värde innebär stark reflektion

Animaliska fibrer – fibrer från djurriket, så som silke, fjädrar, päls och ull.

Bekämpningsmedel – produkt för att förhindra ogräs, svamp och insekter från att skada t.ex. växter.

Berlinmandat – klimatkonventionens första deklaration. La grunden till kyotoprotokollet.

Biobränsle – Förnybart bränsle från levande organismer, t.ex. biogas, torv och hampa.

Biodiversitet – se biologisk mångfald

Biologisk mångfald – variationsrikedomen hos levande organismer, och ekosystem.

Bra miljöval – Naturskyddsföreningens certifiering för produkter som värnar om miljön.

Drivhuseffekten – se växthuseffekten

Ekoflation – inflation som orsakas av de högre produktionskostnaderna för ekologiska varor

Ekohacking – se geoengineering

Ekologi – vetenskapen om de levande organismerna och deras miljö

Ekologiskt fotavtryck – mått på hur stor area som behövs för att försörja ett system.

Ekologiskt jordbruk – odling utan konventionella bekämpningsmedel, konstgödsel, GMO och djurantibiotika.

Eko sustainable textile – Märkning för ekologiska textilier, från Control Union Certifications. Har regler för alla steg i produktionskedjan.

Ekoturism – turism som bidrar till hållbar utveckling, genom medvetenhet mot lokalbefolkning och närmiljö.

EU ecolable – EU:s miljömärkning.

Fair trade center – påverkansorganisation som jobbar med frågor social- och miljörättsfrågor inom handeln.

FCCC – se UNFCCC

FN:s klimatpanel – organ som instiftades 1988 för att adressera frågan om människans påverkan på klimatförändringar

Fossilgas – se naturgas

Frigående – djur som inte hålls i burar eller stall. Bra: mer utrymme. Dåligt: stora djurgrupper lever nära.

Förädling – Ett sätt att ta fram specifika egenskaper hos växter och djur.

Geoengineering – teorier och strategier för att förändra klimatet för att undvika negativa konsekvenser av klimatförändringarna

GMO – Genetiskt modifierade organismer. Organismer som förädlats med genteknik och ändring av arvsmassan

Greenwashing – även grönmålning/gröntvättning. Beteckning på företag som marknadsför sig som miljövänliga trots att deras verksamhet i stort inte alls är det.

Gröna jobb – arbeten inom miljövänliga sektorer

IPCC – intergovernmental panel on climate change, se FN:s klimatpanel

Klimatkompensation – sätt att väga upp för utsläpp. T.ex. genom utsläppsreduktioner, handel med utsläppsrätter eller trädplantering.

Klimatneutral – produkter som inte påverkar miljön genom t.ex. utsläppskompensation

Klimatsmart – beteckning på miljömedvetet beteende

Koldioxidskatt – skatt på bränslen som orsakar utsläpp av koldioxid vid förbränning. Används som styrmedel för att öka användningen av hållbara bränslen.

Konstfiber – Syntetiskt framställda fibrer, som cellulosa, akryl, nylon och glasull

Konventionell produktion – odling och tillverkning där vinst, kvantitet osv. är drivkrafter.

Kolsänka – platser där koldioxid kan lagras.

KRAV – svensk förening som tar fram ekologiska riktlinjer och regler för bland annat djur- och jordbruk

Kyotoprotokollet – internationellt avtal som kräver en årlig minskning om 5,2 procent av växthusgaser, gäller sedan Doha-konferensen till 2020.

Lokavor – person som försöker äta mat inom ett bestämt avstånd från hemmet

Miljöbil – Bilar som har mindre miljöpåverkan. Antingen för att de går på biobränslen eller för att de är bränslesnåla.

Miljömärkning – Olika sätt att visa att en produkt följer vissa riktlinjer för hållbarhet. Utfärdas av stater och organisationer.

Miljörevision – kontroll av miljöarbetets effekter

Miljövänlig – Mångtydig beteckning på saker som är mer hållbara ur ett klimatperspektiv.

Naturfibrer – fibrer från naturen. Inkluderar animaliska, mineral- och växtfibrer.

Naturgas – Ett fossilt bränsle som utvinns från underjordiska fyndigheter. Bidrar till mindre koldioxidutsläpp än övriga fossila bränslen.

Närproducerat – produkter som tillverkas nära försäljningsstället. Minskar transportutsläppen.

Organisk – låneord från engelskan – Organic, som betyder ekoloogisk. Produkter som tillverkats utan bekämpningsmedel.

Parabener – Koncerveringsmedel i livsmedel och kosmetik.

Pesticid – se bekämpningsmedel.

Precycle – ”För-vinning” insatser för att minska svinn genom medveten konsumtion. T.ex. varor i återvinningsbara förpackningar.

Processhjälpmedel – Används för att underlätta framställningen av en produkt, men ska inte finnas med i slutresultatet.

Solenergi – Energin från solljus. Genom solpaneler absorberas strålningen och omvandlas antingen till värme eller lagringsenergi.

Svanen – Miljömärkning inom norden. Tar hänsyn till hela produktcykeln.

Syntetmaterial – Material som framställt på konstgjord väg.

Tillväxtbefrämjande medel – ämnen som används i djurindustrin för att öka tillväxt. Kan vara medicin och antibiotika bland annat. Förbjudet i ekologiska produkter.

UNFCCC – united nations framwork convention on climate change, internationellt miljöfördrag som ska arbeta mot att minska växthusgaserna I atmosfären

Utsläppsrätt – styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser. Utsläppsrätterna är tak som kan säljas/köpas och sparas.

Vattenkraft – Utvinning av rörelseenergin från strömmande vatten. Utnyttjar lägesenergin som vattnet får genom sitt naturliga kretslopp.

Vindkraft – Utvinning av rörelseenergi från vinden.

Vågkraft – Utvinning av rörelseenergin från vågor.

Växthuseffekten – Klimateffekten som uppstår genom att värmestrålningen som bildas när solljus når jorden hålls kvar i jordens atmosfär av växthusgaser. Leder till högre temperatur och extremare väder.

Växthusgaser – gaser som bidrar till växthuseffekten. Framför allt koldioxid, vattenånga och metan.